Regulamin zajęć i szkoleń organizowanych przez SurfPoint

22.06.2015

Regulamin zajęć i szkoleń organizowanych przez SurfPoint:

Słowniczek

 1. SurfPoint – organizator kursów i szkoleń windsurfingowego, kitesurfingowego, surfingowego, wakeboardowego, supowego i innych. SurfPoint Sp. z o.o. w Katowicach (ul. Orkana 8c/46, 40-553 Katowice) oraz osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz SurfPoint Sp. z o.o. w Katowicach na podstawie umów cywilnoprawnych

 2. Uczestnik – osoba biorąca czynny udział w kursach, szkoleniach i wypożyczeniach sprzętu prowadzonych przez Surf Point zgodnie z jego profilem działalności; obowiązki Klienta spoczywają także na rodzicach i opiekunach prawnych osób niepełnoletnich;

 3. Wypadek Klienta – nagłe zdarzenie, wywołane czynnikiem zewnętrznym, mające związek ze prowadzonym przez Surf Point kursem/szkoleniem powodujące uraz lub śmierć.

 4. Instruktor – osoba prowadząca kurs i szkolenie.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do kursu i szkolenia:

 1. windsurfingowego

 2. kitesurfingowego,

 3. wakeboardowego,

 4. supowego,

 5. każdych innych zajęć i campów organizowanych i prowadzonych przez Surf Point jest:

 1. wypełnienie przez Uczestnika Karty Uczestnika

 2. podpisanie przez Uczestnika oświadczenia, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią oraz treścią niniejszego regulaminu;

 1. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w kursach i szkoleniach uzależnione jest od zaakceptowania warunków niniejszego regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych, a którzy zobowiązani są do potwierdzenia zgody przez podpisanie właściwego regulaminu oraz oświadczenia, o których mowa w §1 pkt 1. niniejszego regulaminu.

 2. Na okres trwania kursu i szkolenia na każdym Uczestniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, następstw wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie.

 3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich kursów i szkoleń prowadzonych przez Surf Point, niezależnie od stopnia zaawansowania Uczestników. W razie istotnego naruszenia przez Uczestnika niniejszego regulaminu, Surf Point ma prawo przerwać szkolenie w trybie natychmiastowym bez konieczności zwrotu uiszczonej przez uczestnika opłaty za szkolenie. Wszelkie koszty wynikające z rozwiązania umowy z tego tytułu zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Surf Point obciążają Uczestnika.

 4. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez SurfPoint, a który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Obowiązki Uczestnika przed przystąpieniem do kursu i stan zdrowia Uczestnika

 1. Uczestnik, który zamierza przystąpić do kursu, nie może znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych używek, powinien być osobą zdrową fizycznie i psychicznie, a jego sprawność psychomotoryczna nie może być ograniczona przez żadne czynniki. Przystąpienie do zajęć równoznaczne jest z oświadczeniem przez uczestnika, iż jego samopoczucie oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w kursie i szkoleniu:

 1. windsurfingowego,

 2. kitesurfingowego,

 3. wakeboardowego,

 4. supowego,

 5. każdych innych zajęć

organizowanych i prowadzonych przez SurfPoint, a także z przyjęciem przez uczestnika za to odpowiedzialności. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem i mogą przystąpić do kursu i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza na uprawianie w/w sportu wysokiego ryzyka. Uzyskanie tejże zgody leży w gestii uczestnika. Uczestnik nie jest zobligowany do okazania organizatorowi kursu dokumentu potwierdzającego zgodę lekarza. Surf Point nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestnika powstałe w trakcie zajęć wynikające z jego samopoczucia, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a także obniżonej sprawności psychomotorycznej. Powyższe postanowienia dotyczą także rodziców i opiekunów nieletnich Uczestników.

 1. Przed przystąpieniem do kursu i szkolenia Uczestnik zobowiązany jest przekazać Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności pływania na windsurfingu/kitesurfingu/wakeboardingu/supie, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, a także wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie wskazanych w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, w szczególności zaś rodzice i opiekunowie nieletnich Uczestników są zobowiązani się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia oraz predyspozycjach Uczestnika przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez Instruktora.

 2. Uczestnik, który nie potrafi pływać powinien być co najmniej oswojony z wodą, nie wpadać w panikę i wiedzieć jak się zachować w razie nagłego wpadnięcia do wody lub zanurkowania – w szczególności dotyczy to małoletnich uczestników. O spełnieniu tych warunków przez dziecko decyduje rodzic lub opiekun prawny Uczestnika.

 3. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez SurfPoint zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka i nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe Uczestników wynikające z uczestnictwa w kursie i szkoleniu, a organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym.

 4. Zabrania się przystępowania do wykonywania zajęć zarówno w wodzie, jak i na lądzie przez Uczestnika znajdującego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego rodzaju środków podczas kursu i szkolenia. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez Uczestnika będącego w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez Instruktora ćwiczeń oraz nie przestrzegania przepisów obowiązujących na akwenie odpowiada wyłącznie Uczestnik.

§ 3

Obecność Uczestnika na zajęciach

Uczestnik zobowiązany jest do:

 1. punktualnego stawiania się na zajęcia w ustalonym przez SurfPoint miejscu.

 2. powiadomienia pracownika recepcji SurfPoint o ew. absencji na zajęciach najpóźniej na 1h przed rozpoczęciem zajęć. W sytuacji, gdy Uczestnik spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu – zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej. W przypadku spóźnienia Instruktora, Uczestnikowi przysługuje możliwość wykorzystania straconego czasu w innym, ustalonym wspólnie z SurfPoint terminie.

 3. w przypadku niedyspozycji i ograniczeń uniemożliwiających kontynuowanie zajęć na wodzie (niedyspozycja lub ograniczenie wykonywania zajęć powstały w trakcie prowadzonych zajęć) Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Instruktora, a następnie niezwłocznie przerwać wykonywanie ćwiczenia w trakcie zajęć. Po zejściu z zajęć Uczestnik powinien również niezwłocznie powiadomić pracownika recepcji SurfPoint o zaistniałej sytuacji.

§ 4

Obowiązki Uczestnika w trakcie zajęć

Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego informowania Instruktora w toku zajęć o każdej zmianie okoliczności wskazanych w § 2 niniejszego regulaminu, a także o wszelkich problemach ze sprzętem.

 2. każdorazowego sprawdzenia, czy powierzony mu sprzęt dostosowany jest do jego możliwości fizycznych oraz czy jego stan techniczny jest prawidłowy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii Uczestnik zwróci się do Instruktora. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika sprzętu przeznaczonego do kursu i szkolenia ponosi on odpowiedzialność materialną za jego zagubienie lub sprzeczne z jego przeznaczeniem wykorzystywanie, a także za jego uszkodzenie lub zniszczenie wynikające z braku przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. każdorazowego powiadomienia Instruktora lub pracownika recepcji SurfPoint o dostrzeżonych wadach sprzętu; w przypadku nie zgłoszenia uszkodzenia sprzętu lub jego elementów Instruktorowi lub pracownikowi recepcji SurfPoint i przystąpienia do zajęć odbywających się zarówno na wodzie, jak i na lądzie SurfPoint nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe podczas użytkowania wadliwego sprzętu.

 4. każdorazowego powiadomienia Instruktora o wejściu do wody oraz powrocie na ląd; w razie zaniechanie tego obowiązku Uczestnik ponosi koszty nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej lub ratowniczej;

 5. wykonywania w trakcie zajęć wyłącznie poleceń zleconych przez Instruktora prowadzącego dane zajęcia; Uczestnik może również przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń demonstrowanych przez Instruktora odmówić ich wykonywania. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności, z tytułu szkody na osobie w przypadku nie wykonania przez Uczestnika ćwiczenia zgodnie z jego wskazówkami.

 6. niezwłocznego zgłaszania, jeśli z jakiegokolwiek powodu chciałby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia lub niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć.

 7. dbania o sprzęt przydzielony Uczestnikowi do zajęć na wodzie oraz na lądzie;

 8. natychmiastowego powiadomienia Instruktora lub pracownika recepcji SurfPoint o uszkodzeniu sprzętu używanego podczas zajęć i innego sprzętu należącego do SurfPoint;

 9. wykorzystywania powierzonego sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w trakcie prowadzonych zająć; każdorazowe wykorzystywanie sprzętu należącego do SurfPoint poza prowadzonymi zajęciami wymaga uzgodnienia z Instruktorem lub pracownikiem recepcji SurfPoint;

 10. stosowania się do zaleceń instruktorów, organizatorów i innych pracowników SurfPoint, którzy służą pomocą w trakcie trwania całego pobytu
 11. uczestniczenia w zajęciach kitesurfingowych w kamizelkach asekuracyjnych i kaskach ochronnych, niezależnie od stopnia zaawansowania, uczestniczenia w zajęciach windsurfingowych w kamizelkach asekuracyjnych. SurfPoint nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku nie zastosowania przez Uczestnika kamizelki asekuracyjnej oraz kasku ochronnego w trakcie szkolenia lub niestosowania się do zasad bezpieczeństwa.

 12. Odłożenia sprzętu z którego korzystał na miejsce jego przechowywania. W razie problemów z odnalezieniem miejsca pracownik recepcji SurfPoint wskaże je.

§ 5

Bezpieczeństwo Uczestnika oraz postępowanie w razie wypadku

 1. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez SurfPoint zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka, które związane jest między innymi z możliwością wystąpienia błędu człowieka, ale też z działaniem nieprzewidywalnych sił natury, ryzykiem nagłej zmiany pogody, wystąpienia porywów wiatru i innymi trudnymi do przewidzenia czynnikami. Nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, ani innych wskazanych w niniejszym punkcie zdarzeń.

 2. W celu zapewnienia Uczestnikowi najpełniejszego bezpieczeństwa, zobowiązuje się on do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zaś zobowiązuje się on do przestrzegania wszelkich instrukcji i poleceń wydawanych przez Instruktora.

 3. Każdy Uczestnik, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności informując o tym niezwłocznie Instruktora lub pracownika recepcji SurfPoint, sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

 4. Na Uczestniku, w razie wystąpienia wypadku ciąży obowiązek podania szczegółowego opisu zdarzenia, podjętych przez niego czynności, podania swoich danych osobowych oraz podpisania protokołu zdarzenia sporządzonego przez SurfPoint niezwłocznie po zdarzeniu.

§ 6

Wykorzystanie wizerunku

 1. Uczestnik wyraża zgodę na:

  a) wykonywanie mu zdjęć i filmów podczas kursu, szkolenia lub wypożyczenia

  b) nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie uzyskanych w ten sposób fotografii i filmów, w tym w celach marketingowych

 2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie uzyskanych w ten sposób zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności ich publikację na stronie internetowej surfpoint.pl, facebook.com, flickr.com, youtube.com, vimeo.com.

§ 7

Termin, miejsca prowadzenia zajęć oraz osoba Instruktora

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez SurfPoint miejscu oraz zgodnie z ustalonym wspólnie z Uczestnikiem terminie.

 2. SurfPoint zastrzega możliwość odbycia części lub wszystkich zajęć z kursu kitesurfingu na tzw. Suchych Rewach (potocznie Mewia Rewa).

 3. SurfPoint otwarty jest w godzinach 9-19. W szczególnych przypadkach godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

 4. SurfPoint zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy (w tym terminu odbycia się szkolenia) lub odwołania szkolenia z przyczyn od SurfPoint niezależnych (siła wyższa, złe warunki atmosferyczne, zagrożenie życia lub zdrowia). Niewykorzystane godziny zajęć, odbędą się w innym umówionym z Uczestnikiem terminie.

 5. SurfPoint zastrzega sobie prawo do czasowej lub docelowej zmiany Instruktora prowadzącego dany kurs i szkolenie.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do pływania nie dalej niż 1km od miejsca wypłynięcia.

 7. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania, które nie może być odbierane z brzegu jako wzywanie pomocy, kiedy nie ma takiej potrzeby (np. leżenie/siedzenie na desce, machanie rękami)

 8. Uczestnik zobowiązany jest do poznania znaków wzywania pomocy.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Lekcje z pakietu/kursu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.

 2. Bezpłatne godziny wypożyczeń zawarte w kursach windsurfingu nie podlegają wymianie na lekcje ani innej formie rozliczenia.

 3. SurfPoint bez względu na przyczyny nie dokonuje zwrotów pieniężnych zaliczek przelanych na konto, tylko wydaje bezterminowo ważne vouchery.

 4. Wszelkie reklamacje Uczestnika winny mieć formę pisemną i być zgłaszane u Instruktora lub pracownika recepcji SurfPoint w czasie trwania szkolenia lub do 7 dni po jego zakończeniu drogą mailową. SurfPoint zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

 5. Za rzeczy skradzione lub zagubione w szatni SurfPoint nie odpowiada.
 6. Na terenie należących do SurfPoint obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

Regulamin wypożyczalni Surf Point

22.06.2015

Regulamin zajęć i szkoleń organizowanych przez SurfPoint:

 1. Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
  Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 2. Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości z adresem.
 3. Wypożyczający obowiązany jest wypełnić i podpisać druk wypożyczenia.
 4. W przypadku wypożyczania sprzętu poza teren szkoły Surf Point lub opuszczania akwenu plywań pobiera się kaucję za sprzęt w ustalonej przez pracownika Surf Point wysokości.
 5. Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym.
  Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. zbyt trudnych warunków do pływania).
 6. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, a w szczególności za jego zaginięcie w czasie okresu wypożyczenia.
  Również uszkodzenia powstałe w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu naprawiane są na koszt wypożyczającego.
 7. Opatę za wypożyczenie pobiera się po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni.
  Opłata pobierana jest również za przekroczenie podanego czasu wypożyczenia.
 8. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu wypożyczającego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy i generalnego odwołania wszystkich jednostek z akwenu  pływania.